1 Rekisterinpitäjä

Arho Foods Oy, Aleksis Kiven katu 17, 00510 Helsinki
p. 09 4319 0060

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Outi Kokkonen

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Arho Foods Oy:ssä toimii Outi Kokkonen

4 Rekisterin nimi

Arho Foods Oy:n asiakasrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Arho Foods Oy:n asiakkaiden tietoja, joita ovat yrityksen nimi ja y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, laskutustiedot sekä toimitusehdot ja -tavat.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Arho Foods Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Arho Foods Oy:n kumppaneille. Arho Foods Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Arho Foods
Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Arho Foods Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Arho Foods Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Arho Foods Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Arho Foods Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Arho Foods Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Arho Foods Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Arho Foods Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
sekä liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta seuraavaan osoitteeseen:

Outi Kokkonen
Arho Foods Oy
Aleksis Kiven katu 17
00510 Helsinki

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Arho Foods Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Arho Foods Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot poistetaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Arho Foods Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 18.3.2022